Prif Swyddog Tai / Chief Housing Officer

  • Full Time
  • Caerphilly
  • Applications have closed
  • Salary: 89,391 - £99,323 p/a

Website CaerphillyCBC Caerphilly County Borough Council

Ydych chi’n arweinydd tai strategol egnïol ac arloesol? Os ydych, mae gennym ni agenda drawsnewid sylweddol rydyn ni am i chi fod yn rhan ohoni, ac mae gan dai ran allweddol i’w chwarae.

Bydd deiliad y swydd yn rhan o Dîm Arwain Strategol y Cyngor ac yn gyfrifol am ddarparu Gwasanaethau Tai y Cyngor.

Rydyn ni’n chwilio am Brif Swyddog Tai brwdfrydig ac ymrwymedig a fydd yn arwain datblygiad a chyflawniad rhaglen tai cynaliadwy a fforddiadwy uchelgeisiol, yn ogystal â chynnal ein stoc dai ein hunain o tua 10,000 o dai a darparu cymorth o ansawdd uchel i’n tenantiaid.

Am drafodaeth anffurfiol am y swydd hon, ffoniwch Lynne Donovan, Pennaeth Gwasanaethau Pobl, ar 01443 864570 neu e-bostio donovl@caerffili.gov.uk

Y dyddiad cau yw 8 Ebrill 2021.
Mae’r Canolfannau Asesu wedi’u trefnu ar gyfer 23 Ebrill 2021.
Mae cyfweliadau’r Pwyllgor Penodiadau i’w cynnal ar 10 Mai 2021.

Mae pecyn ymgeisio llawn a rhagor o fanylion am y swydd wag hon ar gael ar ein gwefan – www.caerffili.gov.uk. Fel arall, gofynnwch i’n tîm recriwtio anfon pecyn ymgeisio atoch chi – 01443 866522.

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili yn gwrthwynebu gwahaniaethu o unrhyw fath ac yn bwriadu sicrhau cyfle cyfartal wrth recriwtio. Mae’r Cyngor wedi ymrwymo’n llwyr i wneud popeth o fewn ei allu i barchu natur amrywiol y rheini sy’n byw, gweithio ac ymweld â’r Fwrdeistref Sirol, ac mae hyn yn cael ei adlewyrchu yn natganiad cydraddoldeb y Cyngor.

 

Are you an energetic and innovative strategic housing leader? If so we have a significant transformation agenda we want you to be part of, and housing has a key role to play.

The post-holder will be part of the Council’s Strategic Leadership Team and be responsible for the delivery of the Council’s Housing Services.

We are looking for a passionate and committed Chief Housing officer who will lead the development and delivery of an ambitious sustainable and affordable housing programme, as well as maintaining our own housing stock of approximately 10,000 homes and providing high quality support to our tenants.

For an informal discussion about this post please call Lynne Donovan, Head of People Services on 01443 864570 or e-mail donovl@caerphily.gov.uk

The closing date is 8th April 2021.
Assessment Centres are scheduled to take place on 23rd April 2021.
Appointments Committee interviews to take place on 10th May 2021.

For a full application pack and further details concerning this vacancy, please click the Apply button below. Alternatively, please request an application pack from our recruitment team from 01443 866522.

Caerphilly County Borough Council is opposed to discrimination in any form and aims to ensure in recruitment that there is equality of opportunity. The council is firmly committed to doing all it can to respect the diverse nature of those who live in, work in and visit the county borough and this is reflected in the Council’s equalities statement.